Strona korzysta z plików cookies, zgodnie z ogólnie przyjętą praktyką oraz ustawieniami Twojej przeglądarki. Akceptuje, zamknij.

Aktualnosci dla marynarzy

Aktualnosci dla marynarzy

Najciekawsze aktualności dostępne zawsze na naszym profilu Facebook.
 • Ratyfikacja nowej umowy z Guernsey

W dniu 25 kwietnia 2014 r. została przez Polskę ratyfikowana umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania z Wyspą Guernsey. Umowa odnosi się do przedsiębiorstw eksploatujących statki morskie lub powietrzne. Opodatkowanie dochodów przedsiębiorstw podlega opodatkowaniu na terytorium tej strony, na którym znajduje się miejsce faktycznego zarządu przedsiębiorstwa eksploatującego w transporcie międzynarodowym statki morskie lub powietrzne. Dotychczas, na zasadzie zwyczajowej, podobne zyski były opodatkowane w Polsce w pełnej wysokości. Procedura ratyfikacji umowy z Guernsey w sprawie unikania podwójnego opodatkowania dochodów osób fizycznych nie została jeszcze zakończona.

 • Ratyfikacja nowej umowy z Singapurem

W dniu 6 lutego 2014 r. Singapur ratyfikował nową umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania z Rzeczpospolitą Polską. Niekorzystna z punktu widzenia polskich marynarzy umowa zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2015 roku. 

 • Zjednoczone Emiraty Arabskie - zmiana umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z Polską

Dnia 11 grudnia 2013 r. podpisano protokół między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonych Emiratów Arabskich zmieniający umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonych Emiratów Arabskich w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzoną w Abu Zabi 31 stycznia 1993 r.

Zmiany wprowadzone do umowy z 1993 r. wy
żej wskazanym protokołem dotyczą między innymi regulacji w zakresie opodatkowania wynagrodzeń dyrektorów - wynagrodzenia te będą mogły być opodatkowane tylko w państwie rezydencji dyrektora. Ponadto, protokół wprowadza regulacje stanowiące ogólną klauzulę zabezpieczającą przed nadużywaniem umowy przez kształtowanie stosunków prawnych lub transakcji, których wyłącznym lub jednym z celów jest osiągniecie korzyści w sposób sprzeczny z jej przedmiotem lub celem. 

W przypadku Polski protokół zmienia ponadto metodę wyłączenia z progresją na metodę odliczenia proporcjonalnego jako sposób unikania podwójnego opodatkowania.

Zmodyfikowano także przepisy obecnie obowiązującej umowy dotyczące wymiany informacji w sprawach podatkowych poprzez umożliwienie uzyskania informacji o dochodach polskich rezydentów z ZEA m.in. o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych w ZEA.
Zmiany te nie wesz
ły jeszcze w życie. Brak ratyfikacji: nowe umowy z Singapurem i USA

Informacja z 30.12.2013 roku - nowa umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Polską, a Singapurem nie została jeszcze ratyfikowana.

Informacja z 30.12.2013 roku - nowa umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Polską, a USA nie została jeszcze ratyfikowana.

 • Informacja dla osób stale współpracujących z Kancelarią (17.12.2013)

Kancelaria niniejszym informuje, iż umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Polską, a Singapurem nie została jeszcze ratyfikowana przez Singapur - informacja z dnia 17.12.2013
Dnia 01 stycznia 2014 roku zmianie ulegaj
ą przepisy umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Polską, a Norwegią.
Zmiany ww. umowy są niekorzystne dla marynarzy (z wyjątkiem tych którzy pracują u armatorów norweskich pod banderą NOR lub na Szelfie norweskim) i rodzą powstanie po ich stronie obowiązku podatkowego w Polsce, co wiąże się z obowiązkiem zapłaty zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w Polsce w wysokości 18% dochodu w skali miesiąca.

Obowi
ązek płacenia ww. zaliczek na podatek powstaje również w przypadku wykonywania pracy na statku eksploatowanym przez przedsiębiorstwo z faktycznym zarządem m. in. w:

 • Arabii Saudyjskiej;

 • Australii;

 • Brazylii  (brak umowy);

 • Jersey;

 • Nigeria (brak umowy);

Na mocy art. 22 § 2a Ordynacji podatkowej "Organ podatkowy, na wniosek podatnika, ogranicza pobór zaliczek na podatek, jeżeli podatnik uprawdopodobni, że zaliczki obliczone według zasad określonych w ustawach podatkowych byłyby niewspółmiernie wysokie w stosunku do podatku należnego od dochodu przewidywanego na dany rok podatkowy".

W tym miejscu nale
ży wskazać, że Kancelaria świadczy usługi w zakresie sporządzenia i złożenia w imieniu marynarzy stosownego wniosku o ograniczenie poboru zaliczek na podatek do Urzędu Skarbowego.

 • KAJMANY

Ministerstwo Finansów poinformowało, że 29 listopada 2013 r. została podpisana umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Kajmanów o wymianie informacji w sprawach podatkowych. W przypadku Polski umowa dotyczy podatków dochodowych:  od osób fizycznych i od osób prawnych. Natomiast w przypadku Kajmanów dotyczy  podatków wszelkiego rodzaju.

 • BAHAMY I BELIZE

Sejm wyraził ustawową zgodę na ratyfikację dwóch  nowych umów o wymianie informacji podatkowych - z Belize i ze Wspólnotą Bahamów.  Spowoduje to, że państwa te znikną z listy krajów stosujących szkodliwą praktykę podatkową w zakresie podatków dochodowych.
Umowa mi
ędzy Rządem RP a Rządem Belize o wymianie  informacji w sprawach podatkowych, podpisana w Londynie 16 maja 2013 r.  zobowiązuje obie strony do podjęcia wszelkich działań mających na celu  dostarczenie wnioskowanych informacji. W przypadku Polski umowa dotyczy podatku  dochodowego od osób prawnych, od osób fizycznych oraz od towarów i usług. Jeśli  chodzi o Belize, umowa odnosi się do podatku od działalności gospodarczej oraz  ogólnego podatku od sprzedaży.
Posłowie przyjęli ponadto ustawę o ratyfikacji Umowy  między RP a Wspólnotą Bahamów o wymianie informacji w sprawach podatkowych oraz  Protokołu do tej Umowy, podpisanych w Nowym Jorku 28 czerwca 2013 r. Dotyczy w  przypadku Polski podatku dochodowego od osób prawnych oraz od osób fizycznych. W  stosunku do Wspólnoty Bahamów odnosi się do wszystkich podatków. Umowa  zobowiązuje stronę proszoną o pomoc do podjęcia wszelkich działań mających na  celu dostarczenie wnioskowanych informacji.

 • GUERNSEY

W dniu 08.10.2013 r. Polska podpisała z Baliwatem Guernsey umowę w sprawie unikania podwójnego opodatkowania niektórych kategorii dochodów osób fizycznych. Wynagrodzenia marynarzy uzyskane w związku z pracą na statku może być opodatkowane w Państwie gdzie znajduje się miejsce faktycznego zarządu przedsiębiorstwa eksploatującego statek. Umowa wprowadza niekorzystna dla marynarzy metodę proporcjonalnego odliczenia. Umowa jeszcze nie obowiązuje.

 • SŁOWACJA

Zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów 1 sierpnia 2013 r. w Bratysławie, podpisano Protokół między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką o zmianie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 18 sierpnia 1994r. Zmiany obejmują regulacje dotyczące opodatkowania dywidend, odsetek, zysków ze sprzedaży majątku oraz wprowadzono klauzule wymiany informacji. W zakresie opodatkowania dochodów marynarzy umowa nie uległa zmianie.

 • Raje podatkowe niekorzystne podatkowo dla marynarzy:

Z dniem 24 kwietnia 2013 roku, weszło w życie nowe Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Zgodnie z treścią rozporządzenia obecnie szkodliwa konkurencja podatkowa jest stosowana w systemach podatkowych w następujących krajach oraz terytoriach: Księstwo Andory, Anguilla, Antigua i Barbuda, Aruba/Sint-Maarten/Curacao, Wspólnota Bahamów, Królestwo Bahrajnu, Barbados, Belize, Bermudy , Brytyjskie Wyspy Dziewicze, Wyspy Cooka, Wspólnota Dominiki, Gibraltar, Grenada, Sark, Hongkong, Kajmany, Republika Liberii, Księstwo Liechtensteinu, Makau, Republika Maledywów,  Republika Wysp Marshalla, Republika Mauritiusu, Księstwo Monako, Montserrat, Republika Nauru, Niue, Republika Panamy, Samoa, Republika Seszeli, Federacja Saint Kittsi Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent i Grenadyny, Królestwo Tonga, Turksi Caicos, Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych oraz Republika Vanuatu.

 • USA

13 lutego 2013 r. została podpisana nowa Konwencja między Rzeczpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, która najprawdopodobniej zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2014 r. Zgodnie z nową konwencją marynarz będzie obowiązany rozliczać się z zarobków uzyskanych z tytułu pracy na statku tylko w państwie, w którym ma miejsce zamieszkania. W myśl starej konwencji do zajścia zwolnienia od opodatkowania potrzebny był dodatkowy warunek - marynarz musiał być członkiem regularnej załogi statku.

 • INDIE

29 stycznia 2013 r. w Warszawie podpisano Protokół o zmianie polsko-indyjskiej umowy dotyczącej unikania podwójnego opodatkowania. Jeśli chodzi o zmiany dotyczące marynarzy, to korzystną dla nich metodę wyłączenia z progresją zastąpiono metodą zaliczenia proporcjonalnego.

 • CYPR

Od 1 stycznia 2013 r. obowiązuje Protokół między Rządem RP a Rządem Republiki Cypru o zmianie umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania. Protokół ten m.in. utrzymuje korzystną dla marynarzy metodę wyłączenia z progresją.

 • CZECHY

Od 1 stycznia 2013 r. obowiązuje nowa polsko-czeska umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania. Zgodnie z nową umową zarobki marynarzy nie będą mogły być już opodatkowane w miejscu efektywnego zarządu firmy, tylko w kraju, gdzie marynarz ma miejsce zamieszkania. Umowa ta utrzymuje jednak korzystną dla marynarzy metodę wyłączenia z progresją.

 • ARABIA SAUDYJSKA

Od 1 stycznia 2013 r. obowiązuje konwencja między RP a Królestwem Arabii Saudyjskiej dotycząca unikania podwójnego opodatkowania. Wprowadza ona zasadę, zgodnie z którą wynagrodzenie marynarza może być opodatkowane w państwie efektywnego zarządu przedsiębiorstwem. Wprowadza ona także niekorzystną dla marynarzy metodę odliczenia proporcjonalnego przy unikaniu podwójnego opodatkowania.

 • JERSEY

Od 1 stycznia 2013 r. obowiązuje również umowa między RP a Jersey w sprawie unikania podwójnego opodatkowania osób fizycznych. Zgodnie z umową zarobki marynarzy mogą być opodatkowane w państwie, w którym znajduje się miejsce efektywnego zarządu przedsiębiorstwem. W odniesieniu do marynarzy została także wprowadzona niekorzystna metoda unikania podwójnego opodatkowania - odliczenie proporcjonalne.

 • NORWEGIA

05.07.2012 r. podpisano ponadto protokół zmieniający nową konwencję, zgodnie z którym Polska zobowiązuje się stosować metodę odliczenia proporcjonalnego dla dochodów zwolnionych z podatku zgodnie z prawem wewnętrznym Norwegii.

 • MALTA

Od 1 stycznia 2012 r. obowiązuje protokół zmieniający umowę dotyczącą unikania podwójnego opodatkowania z Maltą. Nie zmieniła się jednak regulacja dotycząca marynarzy i ich wynagrodzenie może podlegać opodatkowaniu tylko w tym umawiającym się państwie, w którym znajduje się siedziba efektywnego zarządu przedsiębiorstwa.

 • WYSPA MAN

Od 1 stycznia 2012 r. obowiązuje umowa między RP a Wyspą Man w sprawie unikania podwójnego opodatkowania niektórych kategorii osób fizycznych. Zgodnie z umową zarobki marynarzy podlegają opodatkowaniu tylko na Wyspie Man, jeśli znajduje się tam miejsce efektywnego zarządu przedsiębiorstwem.

 • SZWAJCARIA

Od 1 stycznia 2012 r. obowiązuje protokół zmieniający polsko-szwajcarską umowę dotyczącą unikania podwójnego opodatkowania. Nie zmienił on postanowień dotyczących marynarzy, których zarobki mogą nadal podlegać opodatkowaniu tylko w tym państwie, w którym znajduje się miejsce efektywnego zarządu przedsiębiorstwem.

 • DANIA

Od 1 stycznia 2011 r. obowiązuje protokół zmieniający polsko - duńską konwencję o unikaniu podwójnego opodatkowania, która w sposób korzystny zmienia regulację dotyczącą marynarzy. Metodę proporcjonalnego odliczenia zastąpiono bowiem metodą wyłączenia z progresją. Zgodnie ze zmienioną umową zarobki marynarzy nadal będą mogły być opodatkowane w miejscu faktycznego zarządu pracodawcy.

 • NORWEGIA

Od 01.01.2011 obowiązuje nowa konwencja z Norwegią dotycząca unikania podwójnego opodatkowania. Wprowadza ona zasadę, zgodnie z którą zarobki marynarzy może być opodatkowane w państwie przedsiębiorstwa zatrudniającego, a nie ? jak to było wcześniej ? w państwie efektywnego zarządu przedsiębiorstwem. Ponadto, w myśl nowej konwencji, jeśli wynagrodzenie marynarza zostało uzyskane w związku z wykonywaniem pracy na pokładzie statku zarejestrowanego w Norweskim Międzynarodowym Rejestrze Statków (N.I.S.) będzie ono opodatkowane tylko w państwie, w którym znajduje się miejsce zamieszkania marynarza. W odniesieniu do marynarzy, którzy nie pracują na statkach zarejestrowanych w N.I.S, w przypadku rozliczeń w Polsce, utrzymano metodę
wyłączenia z progresją.

 • SINGAPUR

04.11.2012 r. podpisano nową umowę z Singapurem dotyczącą unikania podwójnego opodatkowania. Nowa konwencja wprowadza zasadę, zgodnie z którą zarobki marynarzy mogą być opodatkowane tylko w państwie przedsiębiorstwa zatrudniającego, a nie, jak to było wcześniej, tylko w państwie efektywnego zarządu przedsiębiorstwem. Jeśli jednak marynarz ma miejsce zamieszkania w Polsce, jego zarobki będą mogły być także opodatkowane w Polsce.
Ponadto, jeśli marynarz ma dochody zar
ówno w Singapurze jak i w Polsce, w odniesieniu do dochodów uzyskanych w Singapurze ma zastosowanie metoda odliczenia proporcjonalnego.

 • LUKSEMBURG

07.06.2012 został podpisany protokół zmieniający umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania z Wielkim Księstwem Luksemburga. Zmiana nie dotyczy jednak marynarzy i ich zarobki nadal mogą być opodatkowane tylko w państwie efektywnego zarządu przedsiębiorstwa.

 • ISLANDIA

16.05.2012 podpisano protokół zmieniający polsko-islandzką konwencję o unikaniu podwójnego opodatkowania. Utrzymana została zasada, zgodnie z którą wynagrodzenie marynarza może być opodatkowane w państwie, gdzie znajduje się miejsce faktycznego zarządu przedsiębiorstwa. Ponadto, w stosunku do marynarzy będzie obowiązywała metoda wyłączenia z progresją.

 • KANADA

14.05.2012 została podpisana nowa polsko-kanadyjska konwencja dotycząca unikania podwójnego opodatkowania. Poprzednia umowa stanowiła, że wynagrodzenie marynarza mogło być opodatkowane tylko w państwie efektywnego zarządu przedsiębiorstwa, natomiast zgodnie z nową umową wynagrodzenie marynarza będzie mogło być opodatkowane wyłącznie w miejscu jego zamieszkania.

Kontakt

Kancelaria Radcy Prawnego
Legal Consulting - Mateusz Romowicz


Sekretariat:
E: sekretariat@kancelaria-gdynia.eu
T: +48 58 350 59 93
F: +48 58 746 33 95