Strona korzysta z plików cookies, zgodnie z ogólnie przyjętą praktyką oraz ustawieniami Twojej przeglądarki. Akceptuje, zamknij.

Artykuł

Rozliczenia marynarzy w 2020: Wielka Brytania z ulgą abolicyjną dla marynarzy

Wstęp


Jak wielokrotnie wskazywałem, w przypadku dochodów uzyskiwanych przez polskiego marynarza z tytułu pracy na rzecz armatora z faktycznym zarządem w Wielkiej Brytanii w roku 2020, trzeba pamiętać o zmianie zasady rozliczeń podatkowych dla marynarzy w Polsce.


Pomiędzy Polską, a Wielką Brytanią została wprowadzona zmiana metody unikania podwójnego opodatkowania z metody wyłączenia z progresją na mniej korzystną dla marynarzy metodę proporcjonalnego zaliczenia. Zmiany te wynikają z Konwencji MLI, która stanowi wielostronny instrument do sprawnego wdrażania, m.in. tego rodzaju modyfikacji w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania, pomiędzy państwami sygnatariuszami ww. konwencji.


Powyższa zmiana rodzi określone obowiązki dla polskich marynarzy zatrudnionych w ww. modelu, które opiszę w poniższej publikacji.

 

Wielka Brytania-wniosek o ograniczenie poboru zaliczek, czy opłata zaliczek?


W związku z Konwencją MLI jedną z kluczowych zmian dla polskiego marynarza, który będzie pracować w 2020 roku na statku eksploatowanym przez brytyjskiego armatora staje się ustalenie terminu złożenia ww. wniosku o ograniczenie poboru zaliczek.


Wniosek ten należy złożyć przed terminem płatności pierwszej zaliczki na podatek, a mianowicie:

    1. albo do 20 kolejnego miesiąca po uzyskaniu przychodu (przelewu);

    2. albo do 20 kolejnego miesiąca po powrocie do kraju.


Pamiętajmy, że sytuacja opisana w pkt.1 znajdzie odniesienie do stanu faktycznego, w którym w dacie wpływu pensji na rachunek bankowy marynarz będzie przebywał w domu.


Natomiast jeżeli do wypłaty pierwszej pensji dojdzie, gdy marynarz będzie na statku termin płatności pierwszej zaliczki minie w terminie wskazanym w pkt.2. 


Uwagi wymaga fakt, że alternatywne rozwiązanie tj. opłacanie comiesięcznych zaliczek przez marynarza na poczet PIT w 2020 roku, a następnie ich zwrot w związku ze złożeniem zeznania podatkowego do dnia 30.04.2021 roku nie jest rekomendowanym rozwiązaniem. W wielu sprawach na przestrzeni ostatnich lat, w których reprezentowaliśmy marynarzy, zwrot ww. zaliczek często następował dopiero po kilku latach. Urzędy Skarbowe bardzo niechętnie zwracają marynarzom ww. zaliczki pomimo ciążącego na nich obowiązku w tym zakresie.


Warto również podkreślić, iż polscy marynarze opłacający podatki w Wielkiej Brytanii w 2020 roku będą również zobligowani do złożenia takiego wniosku w 2020 roku lub do zapłaty zaliczek na poczet PIT w Polsce w 2020 roku. 


Wbrew twierdzeniom niektórych Urzędów Skarbowych również osoby planujące skorzystać z tzw. zwolnienia z PIT dla marynarzy w 2020 roku muszą również złożyć ww. wniosek o ograniczenie poboru zaliczek lub zapłacić zaliczki na poczet PIT w Polsce w 2020 roku.


            Należy pamiętać, że najwcześniej dla marynarzy termin do złożenia wniosku o ograniczenie poboru zaliczek mija po dniu 20 lutego 2020 roku. Oczywiście, Ci marynarze, którzy przebywali od początku roku 2020 na statku lub wyjechali w roku 2020 przed uzyskaniem pierwszego dochodu z pracy na rzecz brytyjskiego armatora będą mogli złożyć ww. wnioski o ograniczenie poboru zaliczek po swoim powrocie z kontraktu (zgodnie z zasadą opisaną w pkt.2).

 

Wielka Brytania - zeznanie podatkowe za rok 2020 w Polsce z ulgą abolicyjną


W przypadku Wielkiej Brytanii, zeznanie podatkowe za rok 2020 w związku z dochodami z pracy na morzu, polski marynarz będzie musiał złożyć do 30 kwietnia 2021 roku.


Warto podkreślić, że ten obowiązek będzie również ciążył na polskim marynarzu, gdy marynarz ten nie będzie uzyskiwał przychodów z innych źródeł w roku 2020 (dochód tylko z Wielkiej Brytanii) lub gdy opłaci podatki w Wielkiej Brytanii.


Dalej aktualna pozostaje ogólna interpretacja wydana w dniu 31.10.2016 roku przez Ministra Rozwoju i Finansów (nr DD10.8201.1.2016.GOJ) w sprawie stosowania ulgi, o której mowa w art. 27 g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w stosunku do marynarzy mających miejsce zamieszkania w Polsce, uzyskujących dochody z tytułu pracy najemnej na pokładach statków morskich eksploatowanych w transporcie międzynarodowym w rozumieniu umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, w której to wskazał wprost, iż marynarz mający miejsce zamieszkania w Polsce, uzyskujący dochód z tytułu pracy najemnej na pokładzie statku morskiego eksploatowanego w transporcie międzynarodowym, którego dochód, zgodnie z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania może być opodatkowany w drugim państwie lecz faktycznie nie jest z uwagi na szczególne rozwiązania prawa wewnętrznego i do dochodu tego, zgodnie z właściwą umową ma zastosowanie metoda proporcjonalnego zaliczenia, jest uprawniony do rozliczenia się w Polsce na zasadach określonych w art. 27 ust. 9 i 9a ustawy, a w konsekwencji przysługuje mu prawo do skorzystania z ulgi, o której mowa w art., 27 g ustawy, na zasadach określonych w tym przepisie. 


Z uwagi na powyższe, polscy marynarze pracujący u brytyjskich armatorów w 2020 roku będą mogli skorzystać z ulgi abolicyjnej w zeznaniu rocznym za rok 2020, co finalnie w wielu przypadkach doprowadzi do braku faktycznej zapłaty podatku w Polsce w 2020 roku przez polskiego marynarza zatrudnionego w ww. modelu.

Do takiej sytuacji dojdzie, gdy marynarz nie uzyska w roku podatkowym dochodów z innych źródeł objętych opodatkowanie na zasadach ogólnych w Polsce (np. z emerytury, z umowy o pracę) lub dochodów objętych metodą wyłączenia z progresją (np. z Niemiec).


Warto również pamiętać, że poprawność ww. rozliczenia roku 2020, Urzędy Skarbowe będą mogły weryfikować do dnia 31.12.2026 roku.

Podsumowanie


Z uwagi na wyżej opisane zmiany, polskim marynarzom zatrudnionym w ww. modelu rekomendujemy w roku 2020 analizę swojej sytuacji podatkowej w latach 2014-2020, gdyż dla wielu będzie to pierwszy kontakt z aparatem skarbowym w Polsce. Co więcej warto rozważyć, skorzystanie z pomocy Zespołu Kancelarii w 2020 roku w zakresie złożenia wniosku o ograniczenie poboru zaliczek, gdyż z roku na rok Urzędy Skarbowe oczekują coraz większej ilości informacji i dokumentów od marynarzy w ww. postępowaniach.


W wielu przypadkach Urzędy Skarbowe weryfikują składane przez marynarzy dokumenty w postępowaniach w zakresie ograniczenia poboru zaliczek w kierunku bezzasadnego podważenia prawa polskiego marynarza do skorzystania z ww. uprawnienia oraz finalnie podważenia prawa do ulgi abolicyjnej w zeznaniu rocznym.  


Przykładowo, na przestrzeni ostatnich miesięcy, wiele Urzędów Skarbowych próbuje podważać, że dana jednostka, na której pracę wykonywał lub wykonuje polski marynarz nie są w istocie eksploatowane w transporcie międzynarodowym. Takie podejście do sprawy jest w większości przypadków niezgodne z legalnymi definicjami międzynarodowego transportu morskiego, które są zawarte m.in. w wielu konwencjach o unikaniu podwójnego opodatkowania, które Polska zawarła m.in. z Wielką Brytanią.


Odradzamy również bezkrytyczne korzystanie z nieoficjalnych wzorów wniosków o ograniczenie poboru zaliczek, które funkcjonują w obrocie.


Zespół Kancelarii od kilkunastu lat reprezentuje marynarzy w zakresie rozliczeń podatkowych i wniosków ograniczenie poboru zaliczek w całej w Polsce.


Radca Prawny Mateusz Romowicz


Zapoznaj się z naszą ofertą obsługi marynarzy

Kontakt

Kancelaria Radcy Prawnego
Legal Consulting - Mateusz Romowicz


Sekretariat:
E: sekretariat@kancelaria-gdynia.eu
T: +48 58 688 80 30
T: +48 58 350 59 93
F: +48 58 746 33 95