Strona korzysta z plików cookies, zgodnie z ogólnie przyjętą praktyką oraz ustawieniami Twojej przeglądarki. Akceptuje, zamknij.

Artykuł

UWAGA: PIT marynarza za rok 2019 do dnia 31.05.2020 roku

Wstęp

 

Dnia 01 kwietnia 2020 roku zaczęła obowiązywać ustawa z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

 

Regulacje tej ustawy mają duże znaczenie dla marynarzy, na których ciąży obowiązek rozliczenia podatkowego za rok 2019 w Polsce.

 

 

Nowy termin złożenia PIT za rok 2019 oraz zapłaty podatku za 2019 rok

 

 

Zgodnie z brzmieniem ww. ustawy: „Złożenie organowi podatkowemu zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za 2019 r. oraz wpłacenie należnego podatku dochodowego od osób fizycznych po upływie terminu na jego złożenie, nie później jednak niż w terminie do dnia 31 maja 2020 r. jest równoznaczne ze złożeniem przez podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych zawiadomienia, o którym mowa w art. 16 § 4 ustawy z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2020 r. poz. 19).

 

W takim  przypadku organ nie wszczyna postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, a wszczęte umarza.”

 

Zgodnie z analizowanym przepisem zeznanie marynarza złożone do dnia 31 maja 2020 roku traktuje się jak złożone z "czynnym żalem". W tym przypadku, organ nie może wszcząć postępowania o przestępstwo skarbowe względem podatnika. Powyższa zasada dotyczy również zapłaty podatku za rok 2019.

 

Wyżej analizowany przepis należy ocenić pozytywnie. Co prawda, biorąc pod uwagę fatk, iż wielu polskich marynarzy, przez wzgląd na pandemię Covid-19, pozostanie poza granicami Polski nawet do początku czerwca 2020 roku, termin ten może okazać się dla nich zbyt krótki.

 

 

Zawieszenie postępowań w okresie stanu epidemicznego lub stanu epidemii

 

 

Warto również pamiętać, że przepis ww. ustawy reguluje, iż: „W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID bieg terminów procesowych i sądowych w:

 

1) postępowaniach sądowych, w tym sądowoadministracyjnych,

 

2) postępowaniach egzekucyjnych,

 

3) postępowaniach karnych,

 

4) postępowaniach karnych skarbowych,

 

5) postępowaniach w sprawach o wykroczenia,

 

6) postępowaniach administracyjnych,

 

7) postępowaniach i kontrolach prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa,

 

8) kontrolach celno-skarbowych,

 

9) postępowaniach w sprawach, o których mowa w art. 15f ust. 9 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 847, z późn. zm.),

 

10) innych postępowaniach prowadzonych na podstawie ustaw
– nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres

 

Zgodnie z powyższą regulacją bieg rozpoczętych terminów procesowych oraz sądowych zostaje zawieszony w powyższych postępowaniach. Należy pamiętać, że o zawieszeniu postępowania organ ma obowiązek poinformować stronę.

 

Marynarze, którzy przez pandemię Covid-19 wrócą do Polski po terminie składania PIT

 

 

Marynarze, którzy z takich czy innych przyczyn nie będą w stanie złożyć zeznania PIT za rok 2019 w wydłużonym terminie tj. do 31 maja 2020 roku, będą zawsze mogli skorzystać z instytucji „czynnego żalu”.

 

Obowiązujący w Polsce kodeks karny skarbowy przewiduje w art. 16 instytucję tzw. czynnego żalu. Poprzez dobrowolne zawiadomienie Naczelnika Urzędu Skarbowego podatnik przyznaje się do popełnienia wykroczenia/przestępstwa skarbowego oraz jednocześnie dopełnia czynności, której uchybił. Poprzez złożenie zawiadomienia zachowanie podatnika podlega konwalidacji, czyli zalegalizowaniu. W tym wypadku złożenie przez podatnika zeznania podatkowego po terminie albo niewykazanie przez niego dochodu z pracy na statku nie stanie się powodem wszczęcia postępowania karnoskarbowego czego skutkiem jest zapłata grzywny. 

 

Czynny żal, nie niweluje konieczności zapłaty podatku (o ile był należny) wraz z odsetkami, natomiast zabezpiecza podatnika przed odpowiedzialnością za wykroczenie/przestępstwo skarbowe. 

 

 

Podsumowanie

 

Reasumując, marynarze mają możliwość skorzystania z nowych korzystnych przepisów, które zostały wdrożone w polskim systemie prawnym w związku z pandemią Covid-19  w tzw. „tarczy antykryzysowej”.

 

Marynarze mogą rozliczyć swoje zeznania podatkowe za rok 2019 i wpłacić podatek należny za rok 2019 do dnia 31 maja 2020 roku, bez żadnych negatywnych dla nich konsekwencji. Z drugiej strony Ci marynarze, którzy nie zdążą rozliczyć się w ww. terminie będą mogli skorzystać z instytucji czynnego żalu.

 

Kancelaria świadczy szeroki wachlarz usług prawnych dla marynarzy, które obejmują również usługi w zakresie rozliczania marynarzy w Polsce wraz z reprezentacją przed Urzędem Skarbowym.

 

Podkreślenia wymaga fakt, iż wszelkie formalności dotyczące zlecenia Kancelarii rozliczenia podatkowego marynarza w Polsce mogą zostać sfinalizowane za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

Zapraszamy do zapoznania się z naszym pakietem usług prawnych w związku z pandemią koronawirusa (Covid-19).


Zapoznaj się z naszą ofertą obsługi marynarzy