Strona korzysta z plików cookies, zgodnie z ogólnie przyjętą praktyką oraz ustawieniami Twojej przeglądarki. Akceptuje, zamknij.

Artykuł

UWAGA MARYNARZE: Kwarantanna - kolejna zmiana przepisów dot. marynarzy

W Dzienniku Ustaw (poz. 792) ogłoszona została treść rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 02 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Przepisy rzeczonego rozporządzenia (poza nielicznymi wyjątkami) wchodzą w życie z dniem jego ogłoszenia. Jednocześnie traci moc wcześniejsze rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 697 i 750).

 

Z punktu widzenia interesów marynarzy szczególnego znaczenia nabiera § 3 ust. 1 pkt. 1 lit. b wyżej wymienionego rozporządzenia, zgodnie z którym obowiązku poddania się obligatoryjnej kwarantannie nie stosuje się w przypadku przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej w ramach wykonywania czynności zawodowych przez:

 

b) rybaków w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 11 września 2019 r. o pracy na statkach rybackich (Dz. U. poz. 2197) lub marynarzy w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu (Dz. U. z 2019 r. poz. 1889 i 2197), zwanej dalej „ustawą o pracy na morzu”, w tym marynarzy zatrudnionych na zasadach określonych w art. 46 lub art. 108 ustawy o pracy na morzu, a także:

 

- marynarzy lub rybaków powracających z zagranicy, również innymi środkami transportu niż statek, po zakończeniu zatrudnienia na statku,

 

- marynarzy lub rybaków mających miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej schodzących ze statku w polskim porcie po upływie okresu pracy na statku celem bezzwłocznej repatriacji, o której mowa w art. 57 ustawy o pracy na morzu, poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

 

- marynarzy lub rybaków udających się do portu położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, również innym niż statek środkiem transportu, celem bezzwłocznego podjęcia zatrudnienia na statku,

 

- osoby wykonujące pracę lub świadczące usługi na statkach lub morskich platformach wydobywczych i wiertniczych, w oparciu o inny stosunek niż marynarska umowa o pracę,

 

c) członków załogi, o których mowa w ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1568, 1901 i 2170 oraz z 2020 r. poz. 284), w tym powracających z zagranicy innymi środkami transportu niż statek, w celu odbioru odpoczynku, o którym mowa w ustawie z dnia 7 kwietnia 2017 r. o czasie pracy na statkach żeglugi śródlądowej (Dz. U. Poz. 993),

d) załogę statku w rozumieniu przepisów o bezpieczeństwie morskim”.

 

Jak wynika z powyższego, prawodawca po raz pierwszy od czasu wprowadzenia ograniczeń mających na celu przeciwdziałanie skutkom pandemii koronawirusa, zdecydował się na wskazanie wprost w treści przepisów, że z odbywania obowiązkowej kwarantanny zwolnieni są marynarze schodzący ze statku w państwie obcym, a następnie powracający do kraju, np. transportem kołowym (art. 3 ust. 1 pkt. 1 lit. b tiret pierwsze).

 

Przytaczane wyżej zapisy diametralnie zmieniają dotychczas funkcjonujące rozwiązania, a w konsekwencji zwalniają spod obowiązku poddania się kwarantannie polskich marynarzy schodzących statku w związku z zakończonym kontraktem, bez względu na to czy zmustrowanie następuje w porcie polskim, czy też na terytorium państwa trzeciego.

 

Przepisy rozporządzenia wydają się być na tyle precyzyjne, że nie powinny wywoływać większych wątpliwości interpretacyjnych u organów je stosujących, co jak wynika z licznych sygnałów docierających do Kancelarii w ostatnich tygodniach – zdecydowanie nie było normą.

 

W przypadku ewentualnych dalszych zmian wpływających na sytuację prawną marynarzy w związku z panującą pandemią koronawirusa, zespół Kancelarii będzie informował na bieżąco.

 


Zapoznaj się z naszą ofertą obsługi marynarzy