Strona korzysta z plików cookies, zgodnie z ogólnie przyjętą praktyką oraz ustawieniami Twojej przeglądarki. Akceptuje, zamknij.

Artykuł

Jersey-ulga abolicyjna, a podatki marynarskie w 2020 roku

Wstęp

 

Jersey dnia 15 grudnia 2017 roku ratyfikowało Konwencję MLI, co jednak nie zmieniło sytuacji podatkowej polskich marynarzy kontraktowych pracujących u armatorów z faktycznymi zarządami w Jersey, bowiem polscy marynarze zatrudnieni w ww. modelu od 2014 roku powinni rozliczać się w Polsce z zastosowaniem metody proporcjonalnego zaliczenia.

 

Jersey do dnia 01 stycznia 2013 roku była uznawana za „raj podatkowy”, bowiem została  wskazana w Rozporządzeniu Ministra Finansów z 2005 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową do celów podatku dochodowego od osób fizycznych. Z kolei w rozporządzeniu Ministra Finansów z 2013 roku określającym „raje podatkowe”, Jersey nie została już zakwalifikowana jako terytorium stosujące szkodliwą konkurencję podatkową.

 

Powyższe wynika z faktu, iż pod koniec 2011 roku Jersey podpisała z Polską roku 3 ważne umowy podatkowe tj.:

 

1. Umowa o wymianie informacji w sprawach podatkowych;

 

2. Umowa w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w odniesieniu do przedsiębiorstw eksploatujących statki morskie lub statki powietrzne w transporcie międzynarodowym;

 

3. Umowa w sprawie unikania podwójnego opodatkowania osób fizycznych, która obowiązuje w polskim systemie podatkowym od 1 stycznia 2013 roku.

 

 

Jersey-ulga abolicyjna, a sytuacja podatkowa polskich marynarzy w latach 2014-2020

 

W latach podatkowych 2014-2020 polscy marynarze mieli lub będą mieli możliwość skorzystania z ulgi abolicyjnej w odniesieniu do dochodów uzyskanych z pracy najemnej na statkach eksploatowanych w transporcie międzynarodowym przez przedsiębiorstwa z faktycznymi zarządami na Jersey, gdyż zgodnie z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartą pomiędzy Polską, a Jersey, a konkretnie art. 5 ust.3 w zw. z art. 11 ust.1 pkt.a), wprowadzono metodę proporcjonalnego odliczenia w odniesieniu do przychodów polskich marynarzy z ww. źródeł.

 

Podatnicy, którzy uzyskali zagranicą dochody m. in. z pracy najemnej na statku podlegające w Polsce rozliczeniu z zastosowaniem metody proporcjonalnego odliczenia, mają prawo do odliczenia od podatku dochodowego tzw. ulgi abolicyjnej, czyli kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy podatkiem obliczonym z zastosowaniem metody proporcjonalnego odliczenia, a podatkiem obliczonym według metody wyłączenia z progresją. Zgodnie z art. 27g ust. 2 ustawy o PIT odliczeniu podlega kwota stanowiąca różnicę między podatkiem obliczonym zgodnie z art. 27 ust. 9 albo 9a (tj. metody proporcjonalnego odliczenia), a kwotą podatku obliczonego od dochodów ze źródeł, o których mowa w ust. 1, przy zastosowaniu do tych dochodów zasad określonych w art. 27 ust. 8 (tj. metody wyłączenia z progresją). 


Co ważne, dla możliwości zastosowania ulgi abolicyjnej w przypadku dochodów z ww. źródeł nie będzie miało znaczenia czy polski marynarzy opłaci jakikolwiek podatek w Jersey w danym  roku podatkowym.

 

Przez wzgląd na powyższe marynarz będący polskim rezydentem, który z pracy na rzecz armatora z faktycznym zarządem w Jersey uzyska dochody podlegające rozliczeniu z zastosowaniem metody proporcjonalnego odliczenia, ma obowiązek złożyć w Polsce roczne zeznanie podatkowe, nawet jeżeli w Polsce nie uzyska żadnych dochodów.Zaliczki marynarza na poczet PIT w Polsce

 

Powyższe regulacje rodzą obowiązek obliczania oraz wpłacania do Urzędu Skarbowego właściwego przez miejsce zamieszkania podatnika  zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych obliczany od wynagrodzenia uzyskanego przez marynarza od armatora z faktycznym zarządem w Jersey w oparciu o najniższą stawkę(tj. 18% w latach 2015-2019 i 17% w roku 2020) po odliczeniu kosztów uzyskania przychodu, należnych diet, składek na ZUS, płatnych do 20 każdego kolejnego miesiąca po miesiącu, w którym podatnik otrzymał dochód, chyba że marynarz skorzysta w 2020 roku z możliwości złożenia wniosku o ograniczenie poboru zaliczek.

 

Wniosek o ograniczenie poboru zaliczek

 

W związku z powyższym jedną z kluczowych kwestii dla polskiego marynarza, który będzie pracował w 2020 roku na statku eksploatowanym przez armatora z faktycznym zarządem w Jersey staje się ustalenie terminu złożenia ww. wniosku o ograniczenie poboru zaliczek.

 

Wniosek ten należy złożyć przed terminem płatności pierwszej zaliczki na podatek, a mianowicie:

 

1. albo do 20 kolejnego miesiąca po uzyskaniu przychodu (przelewu);

 

2. albo do 20 kolejnego miesiąca po powrocie do kraju.

 

Pamiętajmy, że sytuacja opisana w pkt.1 znajdzie odniesienie do stanu faktycznego, w którym w dacie wpływu pensji na rachunek bankowy marynarz będzie przebywał w domu.

 

Natomiast jeżeli do wypłaty pierwszej pensji dojdzie, gdy marynarz będzie na statku termin płatności pierwszej zaliczki minie w terminie wskazanym w pkt.2. 

 

Uwagi wymaga fakt, że alternatywne rozwiązanie tj. wcześniej wspomniane opłacanie w Polsce comiesięcznych zaliczek przez marynarza na poczet PIT w 2020 roku, a następnie ich zwrot w związku ze złożeniem zeznania podatkowego do dnia 30.04.2021 roku nie jest rekomendowanym rozwiązaniem. W wielu sprawach na przestrzeni ostatnich lat, w których zespół Kancelarii reprezentował polskich marynarzy, zwrot ww. zaliczek często następował dopiero po kilku latach. Urzędy Skarbowe bardzo niechętnie zwracają marynarzom ww. zaliczki pomimo ciążącego na nich obowiązku w tym zakresie. 

 

Podsumowanie

 

 

Reasumując, w przypadku wykonywania pracy najemnej przez polskich marynarzy kontraktowych na jednostkach eksploatowanych w transporcie międzynarodowym przez przedsiębiorstwa z faktycznymi zarządami w Jersey w latach 2014-2020  polski marynarz zobowiązany był i będzie rozliczyć te dochody w polskim urzędzie skarbowym, nawet jeśli jest to jego jedyne źródło dochodu w danym roku podatkowym.

 

Jednocześnie, na podstawie art. 27g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych marynarz  będzie miał prawo skorzystać z ulgi abolicyjnej.  Skorzystanie z ulgi abolicyjnej jest możliwe dopiero w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36).

 

Warto ponownie przypomnieć, że fakt, iż Jersey dnia 15 grudnia 2017 roku ratyfikowało Konwencję MLI, nie zmienia sytuacji podatkowej polskich marynarzy kontraktowych pracujących u armatorów z faktycznymi zarządami w Jersey, bowiem polscy marynarze zatrudnieni w ww. modelu od 2014 roku powinni i tak i tak rozliczać się w Polsce z zastosowaniem metody proporcjonalnego zaliczenia.


Zapoznaj się z naszą ofertą obsługi marynarzy