Strona korzysta z plików cookies, zgodnie z ogólnie przyjętą praktyką oraz ustawieniami Twojej przeglądarki. Akceptuje, zamknij.

Prawo handlowe

Prawo handlowe

Kancelaria Radcy Prawnego Legal Consulting - Mateusz Romowicz świadczy kompleksowe usługi prawnicze dla polskich i zagranicznych podmiotów gospodarczych (m.in. dla spółek prawa handlowego z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Singapuru, Hiszpanii).

Szeroką grupę Klientów Kancelarii stanowią spółki działające w przemyśle stoczniowym, transporcie międzynarodowym oraz w handlu międzynarodowym. Obsługa prawna jest świadczona w formie dostosowanej do potrzeb branży oraz struktury organizacyjnej obsługiwanego podmiotu gospodarczego z uwzględnieniem specyfiki prowadzonej działalności gospodarczej.

Zakres obs
ługi prawnej przedsiębiorcy obejmuje m.in.:

 • Obsługę w zakresie założenia działalności gospodarczej w dowolnej formie organizacyjnej;

 • Bieżącą obsługę prawną przedsiębiorcy;

 • Konstrukcję umów, regulaminów oraz wzorców umownych używanych w obrocie;

 • Kompleksowy audyt prawny prowadzonej działalności (Legal due diligence);

 • Reprezentację przy zawieraniu umów handlowych; wsparcie toku negocjacji handlowych;

 • Reprezentację w sporach z umów handlowych, w szczególności umów o roboty budowlane, umów leasingu, umów transportowych;

 • Asystę prawną przy transakcjach sprzedaży, kupna, przejęcia, fuzji, łączenia, podziału i transformacji spółek handlowych i przedsiębiorstw;

 • Wsparcie prawne dla organów spółek kapitałowych;

 • Reprezentację w sporach z udziałowcami;

 • Konstrukcję regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania oraz innych aktów wewnątrzzakładowych.

Tworzenie spółek prawa handlowego:

Kancelaria zapewnia kompleksową obsługę prawną w procesie tworzenia spółek prawa handlowego obejmującą m.in. sporządzenie projektu umowy Spółki, przygotowanie stosownych dokumentów rejestrowych oraz przeprowadzenie procesu rejestracji Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym, w Urzędzie Skarbowym oraz w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Ład korporacyjny:

 • konstruowanie umów i statutów w obrocie gospodarczym;

 • pozasądowa i sądowa reprezentacja w procesie rejestracji podmiotu;

 • obsługa zgromadzeń wspólników/akcjonariuszy;

 • konstruowanie kontraktów menadżerskich;

 • przekształcenie, łączenie i podział spółek kapitałowych;

 • optymalizacja struktur korporacyjnych spółek oraz grup spółek;

 • likwidacja spółek.


Oferta audytu prawnego (Legal due dilligence):

Zakres us
ługi audytu prawnego obejmuje m.in. następujący zakres czynności:

 • Analizę historii i aktualnego statusu prawnego podmiotu badanego m.in. poprzez analizę dokumentów organizacyjnych podmiotu, badania poprawności ewentualnych przekształceń? organizacyjnych podmiotu i zmiany struktury właścicielskiej badanego podmiotu;

 • Analizę praw własności podmiotu, w tym aktywów materialnych i niematerialnych;

 • Analizę struktury i charakteru zobowiązań analizowanego podmiotu przez pryzmat prowadzonych spraw windykacyjnych (przedsądowych i sądowych), zawartych stosunków obligacyjnych;

 • Analizę prawną głównych umów handlowych (stosunków obligacyjnych), których stroną jest podmiot;

 • Weryfikację wymaganych i posiadanych zezwoleń, koncesji itp.;

 • Analizę obciążeń o charakterze publicznoprawnym;

 • Ustalenie czy na dany podmiot nałożono kary skarbowe, kary administracyjne i inne;

 • Analizę toczących się postępowań sądowych i egzekucyjnych;

 • Weryfikację toczących się sporów z organami administracji publicznej lub organami samorządu;

 • Analizę istniejących i rozwiązanych stosunków pracowniczych przez pryzmat ich zgodności z prawem poprzez m.in. analizę umów o pracę, regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania obowiązujących w badanym podmiocie;

 • Analizę innych ryzyk prawnych, które mogą być związane ?ze specyfiką branży, w której funkcjonuje badany podmiot.

Po zakończeniu audytu prawnego każdorazowo sporządzany jest wyczerpujący raport obejmujący ww. zakresy.

W odniesieniu do przedsiębiorców zainteresowanych obsługą prawną zapraszamy na Naszą stronę: www.prawo-korporacyjne.pl

Kontakt

Kancelaria Radcy Prawnego
Legal Consulting - Mateusz Romowicz


Sekretariat:
E: sekretariat@kancelaria-gdynia.eu
T: +48 58 688 80 30
T: +48 58 350 59 93
F: +48 58 746 33 95